BRAK benytter VR-teknologi for å bidra til god og effektiv opplæring innen vold og trusler om vold. Dette er et felt hvor læring vanskelig lar seg praktisere, som gjør VR meget nyttig, blant annet fordi miljøet hvor læringen foregår er så tett opptil virkeligheten som mulig. Nyttigheten av VR er spesielt stor når det brukes i kombinasjon med tradisjonelle læringsformer som teorikurs og samarbeid med kolleger , slik som gjøres i BRAK. På denne måten får deltakere en aktiv rolle i læringsprosessen, og læringsutbytte øker blant annet i form av større tro på egen mestringsevne . Denne kombinasjonen av læringsformer, aktivisering, og realistisk miljø skaper en prosess som oppleves engasjerende for deltakere, og videre bidrar til god og effektiv læring.

 

Den gode læringsprosessen oppnås blant annet gjennom å følge sentrale prinsipper for effektiv læring, slik som at læringen knyttes tett opptil deltakerens erfaringer og arbeidsmiljø gjennom individuell tilpasning til hver arbeidsplass. Dette lar hver enkelt deltaker knytte ny kunnskap opp mot allerede eksisterende kunnskap, som effektiviserer og støtter læringsprosessen. BRAK er også holdningsbyggende gjennom at det skaper opplevd kontroll blant deltakere, og skaper mulighet for endring av egen atferd i positiv retning. Når holdninger bygges opp på denne måten følger det også at muligheten for gjennomføring øker. Aktiv holdningsbygging kombineres med faglig støtte fra både kolleger og eksperter for å videre understreke viktigheten av å benytte nye strategier i arbeidslivet.

VR kan benyttes som en del av tradisjonell kursing, men kan også brukes som en egen plattform for kurs.

VR kan benyttes som en del av tradisjonell kursing, men kan også brukes som en egen plattform for kurs.